Welkom allemaal!

Het schooljaar 2017 – 2018 is begonnen! Een nieuw jaar in een volgende groep met (vaak) een nieuwe leerkracht. Wij hopen dat u allen terugkijkt op een fijne, ontspannen zomervakantie.

In deze eerste nieuwsbrief willen wij u informeren, zodat u volledig op de hoogte bent van alle actuele zaken op Meander!

Welkom nieuwe collega’s:
Vanaf dit schooljaar komt een nieuwe collega het Meanderteam versterken: Juf Nadine is leerkracht van groep 4B.
Daarnaast hebben Juf Wendy en Juf Sue een vast contract gekregen en werken voortaan in vast dienstverband in plaats van een vervanging!

Leerlingen brengen en ophalen:
U heeft in de groepen 1 en 2 iedere dag de mogelijkheid om uw zoon / dochter tot in de klas te brengen. Ook in deze eerste week kunt u in groep 3 en 4 gerust even meelopen! Graag willen wij u er op wijzen dat om 08.15 uur na het eerste signaal de poort opengaat. U kunt dan tot 08.25 uur in alle rust uw zoon / dochter brengen. Om 08.25 uur gaat de tweede bel. Wij verzoeken u vriendelijk om de school dan te verlaten zodat wij om 08.30 uur ook echt kunnen starten met de les.
Mocht u de leerkracht iets mededelen, schrijf het dan even op een briefje en laat uw zoon / dochter dit bij de leerkracht inleveren. U kunt ook na schooltijd gerust even binnenlopen!
Tot slot willen wij u er op attenderen dat er zowel op het schoolplein als binnen het gehele gebouw een hondenverbod geldt.

Ook willen wij u er nadrukkelijk op wijzen dat er voor ons schoolgebouw een parkeerverbod geldt. Wij vragen uw medewerking om, indien u uw kind(eren) met de auto naar school brengt en/of ophaalt de auto op een daarvoor bestemde plek parkeert! Dit komt de veiligheid van alle mensen ten goede!

Schoolkalender:
U ontvangt deze week een schoolkalender met daarop alle relevante informatie m.b.t. activiteiten in dit schooljaar. Lees deze kalender goed door zodat u op de hoogte bent wanneer uw zoon / dochter een dag vrij heeft of wanneer er een activiteit staat ingepland.

Hieronder alvast een opsomming van een aantal studiedagen. De leerlingen zijn deze dag / middag vrij:

– Maandag 25 september 2017, (gehele dag vrij).
– Maandag 06 november 2017, (gehele dag vrij).
– Donderdag 21 december 2017, (12.00 uur iedereen vrij i.v.m. Kerstbuffet in de avond)
– Vrijdag 22 december 2017, alle leerlingen om 12.00 uur vrij.
– Maandag 26 februari 2018, (gehele dag vrij).
– Donderdag 08 maart 2018, (gehele dag vrij).
– Vrijdag 01 juni 2018, (gehele dag vrij).
– Vrijdag 06 juli 2018, (opruimdag, leerlingen gehele dag vrij)

Ouderbijdrage:
Onze school kent een actieve ouderraad die veel activiteiten voor onze leerlingen organiseert. Zij kunnen dit echter alleen realiseren als ALLE ouders deelnemen aan de ouderbijdrage.

Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage € 50,- per leerling. In dit bedrag zit ook een deel overblijfgeld en het schoolreisje wordt ervan betaald. Graag vragen wij u vriendelijk om dit bedrag voor 01 november over te maken op rekeningnummer: NL96INGB0005394596 t.n.v. oudervereniging BS MeanderVergeet de naam en de groep van uw kind(eren) niet te vermelden. Contant betalen mag ook. U kunt iedere ochtend terecht op onze administratie.

Het kan voorkomen dat u het bedrag niet ineens kunt missen. Een betalingsregeling is zeker mogelijk. Neem gerust contact op met de directie! Mocht u dit bedrag niet kunnen betalen, kunt u bij Stichting Leergeld een aanvraag indienen. Dit moet u doen vóór 01 oktober 2017! Voor alle duidelijkheid willen wij aangeven dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om dit te doen. Wij kunnen u desgewenst wel ondersteunen bij de aanvraag! Onze administratief medewerker Frank Vaartjes helpt u graag met deze aanvraag. Aarzel niet en mail! frank.vaartjes@movare.nl

Dank voor uw medewerking!!

Schoolfotograaf:
Op maandag 18 september is schoolfotograaf Jurgen Mols aanwezig op school. Hij maakt portretfoto’s en groepsfoto’s. Noteer deze datum alvast in uw agenda! De school regelt zelf dat broertjes en zusjes op de foto komen! U hoeft dus niet meer voor schooltijd in de rij te wachten!

Aanvraag buitengewoon verlof:
Af en toe bereiken ons verzoeken vanuit ouders om buitengewoon verlof aan te vragen voor hun zoon / dochter. Nadrukkelijk willen wij u erop wijzen dat de school alleen in urgente gevallen hiervoor toestemming geeft. Volgens de Wet van de Leerplicht zijn leerlingen vanaf het vijfde levensjaar leerplichtig. De directie legt bij ieder verzoek verantwoording af bij de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie. Deze instanties bepalen in samenspraak met de schooldirectie of een verlofaanvraag wordt goedgekeurd. Bij onrechtmatig verlof zal de schooldirectie dit bij bovengenoemde instanties melden. Aan u het vriendelijke verzoek om rekening te houden met bovenstaande regelgeving en hier zorgvuldig mee om te gaan.

Tot slot wensen wij u allen een heel goed, gezond en gezellig schooljaar. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u te allen tijde bij ons terecht zodat wij u (zover als mogelijk) goed kunnen helpen.

Algemene informatieavond:
Op maandag 11 september 2017 vindt onze jaarlijkse informatieavond plaats. U bent uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Voor de groepen 1 t/m 4 van 18.00-19.00 uur en voor de groepen 5 t/m 8 van 19.00-20.00 uur. De infoavond vindt plaats in het klaslokaal van uw kind(eren).

Laten wij er samen een mooi en positief schooljaar van maken!

Met vriendelijke groet namens het team van BS Meander:

Martijn Somberg
directeur