Meander-header-1024x220
Meander-header-1024x220
previous arrow
next arrow

Medezeggenschapsraad

In de MR wordt over de opzet, de inhoud en de organisatie van belangrijke schoolse zaken gesproken die van advies of instemming moeten worden voorzien voordat zij door ons schoolbestuur kunnen worden uitgevoerd. U kunt daarbij denken aan zaken als het vaststellen en wijzigen van het schoolplan, de schoolgids, het vakantierooster, het activiteitenplan van de school of de grote uitgaven.

Het lidmaatschap van de MR houdt in dat u zich moet verdiepen in informatie over basisonderwijs in het algemeen en onze school in het bijzonder. De leden van de MR hebben zitting voor een periode van vier jaar. Tussentijds gekozen leden hebben zitting gedurende het resterende deel van de zittingsperiode van het vertrokken lid. Een aftredend lid kan zich opnieuw verkiesbaar stellen. Van de leden van de MR wordt verwacht dat zij, met inachtneming van de wet en het MR-reglement, actief en op een constructieve wijze hun bijdrage leveren aan de medezeggenschap; daarbij mede het belang van de school betrekkend. De MR vergadert 6 à 7 keer per jaar. De vergaderingen vinden op school plaats. Als toehoorder kunt u de vergaderingen over algemene zaken altijd bijwonen.

Samenstelling van de MR:

Oudergeleding:

Angelique Kerens
moeder van Joshua en Davida
penningmeester
Roger Driessen
ouder van Tis
plv. voorzitter
Sylvia Mesters
moeder van Seppe en Bo
voorzitter


Personeelsgeleding:

Frank Vaartjes
administratie, ict en website
plv. penningmeester
Juliënne Paquay
leerkracht onderbouw
secretaris
Kristi Hanssen
IB en MT
plv. voorzitter

De directeur heeft als adviserend lid zitting in de MR. Movare heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft/verleent instemming of advies over schooloverstijgende zaken (aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen) met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR).

De vergaderingen starten telkens om 19.30 uur en duren tot 21.00 uur.

Vergaderdata 2022-2023:

– Maandag 3 oktober 2022 (locatie Meander)
– Dinsdag 29 november 2022 (locatie Boemerang)
– Woensdag 1 februari 2023 (locatie Meander)
– Donderdag 30 maart 2023 (locatie Boemerang)
– Dinsdag 30 mei 2023 (locatie Meander)
– Woensdag 5 juli 2023 (locatie Boemerang)

Alles kids!