Meander-header-1024x220
Meander-header-1024x220
previous arrow
next arrow

Medezeggenschapsraad

In de MR wordt over de opzet, de inhoud en de organisatie van belangrijke schoolse zaken gesproken die van advies of instemming moeten worden voorzien voordat zij door ons schoolbestuur kunnen worden uitgevoerd. U kunt daarbij denken aan zaken als het vaststellen en wijzigen van het schoolplan, de schoolgids, het vakantierooster, het activiteitenplan van de school of de grote uitgaven.

Het lidmaatschap van de MR houdt in dat u zich moet verdiepen in informatie over basisonderwijs in het algemeen en onze school in het bijzonder. De leden van de MR hebben zitting voor een periode van vier jaar. Tussentijds gekozen leden hebben zitting gedurende het resterende deel van de zittingsperiode van het vertrokken lid. Een aftredend lid kan zich opnieuw verkiesbaar stellen. Van de leden van de MR wordt verwacht dat zij, met inachtneming van de wet en het MR-reglement, actief en op een constructieve wijze hun bijdrage leveren aan de medezeggenschap; daarbij mede het belang van de school betrekkend. De MR vergadert 6 à 7 keer per jaar. De vergaderingen vinden op school plaats. Als toehoorder kunt u de vergaderingen over algemene zaken altijd bijwonen.

Samenstelling van de MR:

Oudergeleding:

Sylvia Mesters
moeder van Bo / voorzitter
Angelique Kerens
moeder van Joshua en Davida
Marcel Kaput
vader van Boaz
Selma Collaris
moeder van Elisa

Personeelsgeleding:

Frank Vaartjes
administratie, ict en website
Juliënne Paquay
leerkracht onderbouw / secretaris

De directeur heeft als adviserend lid zitting in de MR. Movare heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft/verleent instemming of advies over schooloverstijgende zaken (aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen) met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR).

De vergaderingen starten telkens om 19.00 uur en duren tot 20.30 uur.

Vergaderdata 2023-2024:

– Donderdag 7 december (locatie Boemerang)
– Donderdag 1 februari 2024 (locatie Meander)
– Woensdag 27 maart 2024 (locatie Boemerang)
– Maandag 13 mei 2024 (locatie Meander)
– Dinsdag 18 juni 2024 (locatie Boemerang)

Alles kids!