meander header
meander header
previous arrow
next arrow

Medezeggenschapsraad

mr-logoIn de MR wordt over de opzet, de inhoud en de organisatie van belangrijke schoolse zaken gesproken die van advies of instemming moeten worden voorzien voordat zij door ons schoolbestuur kunnen worden uitgevoerd. U kunt daarbij denken aan zaken als het vaststellen en wijzigen van het schoolplan, de schoolgids, het vakantierooster, het activiteitenplan van de school of de grote uitgaven.

Het lidmaatschap van de MR houdt in dat u zich moet verdiepen in informatie over basisonderwijs in het algemeen en onze school in het bijzonder. De leden van de MR hebben zitting voor een periode van vier jaar. Tussentijds gekozen leden hebben zitting gedurende het resterende deel van de zittingsperiode van het vertrokken lid. Een aftredend lid kan zich opnieuw verkiesbaar stellen. Van de leden van de MR wordt verwacht dat zij, met inachtneming van de wet en het MR-reglement, actief en op een constructieve wijze hun bijdrage leveren aan de medezeggenschap; daarbij mede het belang van de school betrekkend. De MR vergadert 6 à 7 keer per jaar. De vergaderingen vinden op school plaats. Als toehoorder kunt u de vergaderingen over algemene zaken altijd bijwonen.

Samenstelling van de MR:

Oudergeleding:

Angelique Kerens
moeder van Joshua en Davida
penningmeester
Roger Driessen
ouder van Tis
plv. voorzitter

Sylvia Mesters
moeder van Seppe en Bo
voorzitter


Personeelsgeleding:

Frank Vaartjes
administratie, ict en website
plv. penningmeester
Sue Huijnen
leerkracht middenbouw
secretaris
Kristi Hanssen
IB en MT
plv. voorzitter

De directeur heeft als adviserend lid zitting in de MR. Movare heeft een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze geeft/verleent instemming of advies over schooloverstijgende zaken (aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen) met als doel de beleidsontwikkeling mede vorm te geven. De leden van de GMR hoeven geen lid te zijn van een Medezeggenschapsraad (MR).

De vergaderingen starten telkens om 19.30 uur en duren tot 21.00 uur.

Vergaderdata 2021-2022:

Woensdag 29 september 2021
Woensdag 17 november 2021
Woensdag 26 januari 2022
Woensdag 30 maart 2022
Woensdag 18 mei 2022
Woensdag 29 juni 2022

Alles kids!