Meander-header-1024x220
Meander-header-1024x220
previous arrow
next arrow

Leerlingenzorg

Onze leerlingenzorg vindt plaats binnen de kaders van de wet Passend Onderwijs, het zorgplan van het Samenwerkingsverband Heerlen e.o. en de wijze waarop Movare invulling geeft aan passend, boeiend en opbrengstgericht onderwijs. 

Handelingsgericht
Wij gaan uit van de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en proberen hier zo goed mogelijk op af te stemmen. Dit trachten wij zowel op school-, als groeps- en leerlingenniveau. Zo stemmen wij zo goed mogelijk af op wat de school met dít team en déze populatie nodig heeft om als school door te ontwikkelen en verantwoord kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. In de groepen wordt het aanbod afgestemd op de sterke en zwakke punten van elke groep als geheel. Daarbinnen wordt eveneens rekening gehouden met de individuele behoeften van elke leerling afzonderlijk. Alvorens te kunnen afstemmen worden alle verkregen data nauwkeurig geanalyseerd. 

Opbrengstgericht
Het afstemmen van ons onderwijs op de onderwijsbehoeften van de school, groepen en leerlingen is voortdurend gericht op het verbeteren van de vorderingen van de leerlingen. Hiervoor stellen wij hoge doelen, analyseren wij systematisch onze toetsresultaten en volgen we nauwkeurig de vorderingen van de leerlingen. Tevens reflecteren wij regelmatig op de lessen en geven wij expliciet aandacht aan het geven van effectieve instructie. 

Preventie
Goed onderwijs is de krachtigste factor met betrekking tot zorgpreventie of anders gezegd het voorkomen van problemen. De professionaliteit van de leerkrachten is bij deze zorgpreventie van zeer groot belang. Effectieve instructie en klassenmanagement, een goed pedagogisch klimaat en positieve grondhouding zijn daarbij gevraagd. Een goed contact met de peuterspeelzaal speelt hierbij ook een grote rol, zodat de leerlingen gelijk bij aanvang van hun schoolloopbaan de juiste begeleiding krijgen. 

Samenwerking met externe partners
Om onze kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij hun ontwikkeling werkt onze school samen met externe partners:

– peuterspeelzaal Pimpeloentje
– buitenschoolse opvang Humanitas
– Onderwijsbegeleiding & Ontwikkeling Movare
– Zorgadviesteam
– Centrum voor Jeugd en Gezin
– Gemeente Brunssum, toegang Jeugd
– Bureau Jeugdzorg
– Bureau voortijdig schoolverlaten
– Schoolarts
– Wijkagent
– Virenze
– Adelante
– Gastenhof
– Nova Zorg
– Xonar
– Lionarons
– Ambulante begeleiding vanuit de REC’s.
– en overige

Samenwerking met ouders en leerlingen
Bij de begeleiding van leerlingen betrekken wij ouders zo goed mogelijk en vragen hen mee te denken in het proces. Ook vragen wij de leerlingen aan te geven wat hen kan helpen in hun ontwikkeling. Binnen dit proces proberen wij te zorgen voor een zo optimaal mogelijke afstemming tussen thuis en school. Deze afstemming is ons inziens een belangrijke factor in het wel/niet slagen van een begeleidingsplan. 

Schakelklassen

Ook dit schooljaar wordt er op basisschool Meander gewerkt met schakelklassen. Het schakelprincipe resulteert in mooie resultaten! In onze schakelklassen kunnen leerlingen die meer begeleiding/ondersteuning en/of extra uitdaging nodig hebben (volgens opgestelde criteria) op gezette tijden (tijdens schooltijd) deelnemen aan de lessen in de schakelklassen.

Naast de schakelklassen is er ook een startklas, waarin kinderen (4-5 jarigen) maximaal één jaar de mogelijkheid krijgen zich langer te ontwikkelen. Op die manier krijgen wij de mogelijkheid om goed te kunnen bekijken of regulier onderwijs de beste plek voor de leerling is, of dat er doorverwezen zal worden naar S(B)O. De startklas wordt gedraaid door juf Claar en door onderwijsassistente Natascha.

De leerkrachten van de schakelklassen geven op gezette tijden extra instructie aan de leerlingen en de onderwijsassistenten zorgen voor de ondersteuning/verwerking.

Mocht uw kind in aanmerking komen voor één van de schakelklassen, dan neemt de school contact met u op om de precieze werkwijze en het bijbehorende begeleidingsplan aan u uit te leggen.