Meander-header-1024x220
Meander-header-1024x220
previous arrow
next arrow

Meer informatie

samen sterkMeander met elkander!
Een duurzame ontwikkeling in een uitdagende leeromgeving

Onze visie op kind en onderwijs

Kind
Ieder kind is uniek en daar sluiten wij op aan, de verschillen in onderwijsbehoefte zullen we omzetten in een groepsprogramma, geschreven voor 3 niveaus in een jaargroep. De verschillen in onderwijsbehoefte openbaren zich op allerlei vlakken; de cognitieve ontwikkeling, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de lichamelijke en creatieve ontwikkeling. Leerlingen krijgen de vaardigheden, zoals zelfstandig werken, het nemen van verantwoordelijkheid evenals het samenwerken aangeleerd. Deze vaardigheden hebben de leerlingen nodig om tot een optimale ontplooiing te komen. Wij dagen het kind uit om de handschoen op te pakken en eruit te halen wat erin zit..

Het onderwijs is gebaseerd op kennisoverdracht op een constructieve manier. Leerlingen gaan bouwend aan de slag om kennis op te halen, te verwerken en toe te passen. De leerkracht geeft de basis aan ieder kind mee door gerichte efficiënte instructie te geven, door de interactie tussen leerlingen te bevorderen. Leerlingen leren door met elkaar aan de slag te zijn, het motiveert en inspireert. Samenwerken, samen leren en samen spelen is de basis voor duurzaam leren.

Leeromgeving
Het kind krijgt onderwijs in een uitdagende en veilige omgeving, kleurrijk en voorzien van uitdagend materiaal. De leeromgeving straalt rust uit en geeft mogelijkheden om te ontdekken, op onderzoek uit te gaan, te zien wat andere leerlingen presteren. Kortom een gestructureerde omgeving waarin de intrinsieke motivatie van leerlingen geprikkeld wordt. Structuur bieden we door een goed afgestemde klassenorganisatie, door een heldere planning te maken waarin het aanbod en de effectieve leertijd tot hun recht komen.

Ouders en school zijn nauw met elkaar verbonden. Gezamenlijk staan we voor de opdracht om het optimale aan een kind te bieden. Als we de grenzen van zorg en onderwijs bereiken zullen we samen naar een oplossing zoeken. We hebben elkaar nodig om dit duurzaam te kunnen doen. Ouders voelen zich betrokken, zijn aanwezig en ondersteunen samen met de school de ontwikkelingen van het kind..

De Personeelsleden werken in een professioneel onderwijsteam. Samen dragen we de verantwoordelijkheid voor een goed onderwijsaanbod. Kennis over de inhoud, didactiek en pedagogisch handelen sluiten aan bij de onderwijsbehoefte van onze populatie leerlingen. Het team maakt gebruik van elkaars expertise en kennis. Steeds zullen we de opbrengsten meten en vergelijken om te komen tot een goed onderwijsaanbod.

Strategische thema’s
Basisschool Meander richt zich de komende jaren op een aantal belangrijke ontwikkelingen. Onze focus zal liggen op de volgende onderwerpen: 1 Stap verder met 1-zorgroute. Dit houdt in dat we de 1-zorgroute zo aanpassen dat hij efficiënt, opbrengstgericht en handelingsgericht wordt. De accenten liggen dan ook op:

Aansluiten bij de onderwijsbehoefte van onze leerlingen
Handelingsgericht werken met veel aandacht voor het totale kind: de sociaal- emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling, welzijn van een kind, een uitdagende en leerrijke omgeving scheppen. Aandacht voor het onderwijsaanbod op 3 niveaus verwerkt in een groepsplan.

Verbeteren van de onderwijsresultaten
Uit ervaring blijkt dat wanneer wij heldere doelen stellen, resultaten analyseren, de onderwijstijd effectief inzetten, een beredeneerd aanbod presenteren en goede instructie geven, dit leidt tot een verbetering van de onderwijsresultaten bij leerlingen.

Werken met een deskundig professioneel team
Onze teamleden zijn deskundig in hun vak. Werkgroepen en specialisten dragen er mede zorg voor dat we als team op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen Wij leren samen van en met elkaar. Teamleden voelen zich volledig verantwoordelijk en het eigenaarschap is gemeengoed.

Kernwaarden
Om onze missie te kunnen verwezenlijken op de wijze die wij in onze visie hebben verwoord is het noodzakelijk dat we deze waarden kennen en herkennen in ons dagelijks werk: – Het kind staat centraal – het onderwijs is duurzaam; gericht op de onderwijsbehoefte, gericht op de toekomst en voor het leven lang bepalend – de leefwereld van het kind is de basis voor zijn welzijn – iedere betrokkene voelt verantwoordelijkheid vanuit zijn rol: leerling, ouder, teamlid – we handelen met respect naar elkaar – we voelen ons betrokken bij en verbonden met het kind, de omgeving en met elkaar – een goede relatie leidt tot prestatie De kernwaarden zijn deze gemeenschappelijke aspecten die de uniciteit van Meander met zijn leerlingen, de ouders en personeel verbindt.

Goed onderwijs
Goed onderwijs richt zich in eerste instantie op de relatie. Een professionele relatie leidt tot optimale prestaties. Meander is tevreden over zijn opdracht als blijkt dat – we antwoord kunnen geven op de onderwijsbehoefte van een kind – we de talenten optimaal gestimuleerd hebben – een kind met een lach het onderwijs gevolgd heeft – de leeromgeving optimaal ingericht is om een uitdaging te zijn voor het kind – we een doorgaande lijn zien in de totale ontwikkeling van het kind – de ouders en de leerlingen zich gehoord en begrepen voelen – de leeropbrengsten minimaal aan de verwachtingen (Landelijk niveau +)voldoen.

Kijk hier voor een impressie van onze school!