Meander-header-1024x220
Meander-header-1024x220
previous arrow
next arrow

Veiligheid op school

Zoals wij ook in onze schoolgids aangeven is het van wezenlijk belang dat onze leerlingen het naar hun zin hebben en zich thuis voelen op school. Maar zeker zo belangrijk is ook dat zij op school veilig zijn. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor de leerlingen, maar zeker ook voor het onderwijspersoneel (leerkrachten, vrijwilligers, stagiaires), het ondersteunend personeel en voor ouders/verzorgers en voor andere bezoekers van de school.

In het schoolveiligheidsplan beschrijven wij hoe wij zorg dragen voor de veiligheid op school. Daarbij zien wij veiligheid als meer dan alleen de fysieke veiligheid van kinderen, leerkrachten, vrijwilligers, stagiaires, ondersteunend personeel (hierna te noemen “medewerkers”), leerlingen, ouders/verzorgers en andere bezoekers van de school. Ook de sociale veiligheid moet ten allen tijde gewaarborgd worden.

Wat betreft de fysieke veiligheid zijn al onze medewerkers in het bezit van het certificaat bedrijfshulpverlener (BHV).

Naast de maatregelen gericht op het beschermen en waarborgen van de fysieke veiligheid besteden wij in dit schoolveiligheidsplan dan ook nadrukkelijk aandacht aan de sociale veiligheid. Onder andere de maatregelen die aan de orde komen die beschermen tegen seksuele intimidatie, agressie en geweld (waaronder pesten), die binnen of in de directe omgeving van de school kunnen voorkomen. Daarbij kunnen agressie en geweld zich op verschillende wijzen manifesteren: als fysiek geweld, psychisch geweld, seksueel geweld, discriminatie, verbaal geweld en/of vernielingen.

Nu en in de toekomst vervullen kinderen in de samenleving rollen en taken, waarop ze via het onderwijs worden voorbereid. Het gaat om rollen als consument, verkeersdeelnemer en burger in een democratische rechtstaat.
Kennis over en inzicht in belangrijke waarden en normen, en weten hoe daarnaar te handelen, zijn voorwaarden voor het goed functioneren in onze samenleving.
Veel van wat er op dit terrein gebeurt, zit al in ons handelen en denken verweven.

Denk daarbij vooral aan concrete aandacht in de vorm van:

  • Omgangsvormen en waarden als tolerantie, respect en hulpvaardigheid;
  • de zorg voor eigen en andermans welzijn en veiligheid;
  • de omgevingszorg;
  • toenemende individualisering;
  • niet “ikke” maar “wij, samen”;
  • inspelen op (risico’s van) groepsvorming;
  • mediawijsheid

Over de vraag wanneer iemand een goede burger is, zullen de meningen verschillen.

Bevorderen van actief burgerschap zien we niet als een opdracht aan de school maar van de school. Burgerschap zien wij daarom niet als een apart vak, maar als een onderdeel verweven in ons onderwijsaanbod en ons doen en laten. De omgang van mensen met verschillen en verdraagzaamheid, zijn de thema’s waar het om draait bij burgerschapsvorming. Normen en waarden vormen hiervoor de basis. Het gedachtegoed van de Vreedzame School is voor ons de leidraad in deze.