previous arrow
next arrow
Slider

Leerlingenzorg

Onze leerlingenzorg vindt plaats binnen de kaders van de wet Passend Onderwijs, het zorgplan van het Samenwerkingsverband Heerlen e.o. en de wijze waarop Movare invulling geeft aan passend, boeiend en opbrengstgericht onderwijs. 

Handelingsgericht
Wij gaan uit van de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en proberen hier zo goed mogelijk op af te stemmen. Dit trachten wij zowel op school-, als groeps- en leerlingenniveau. Zo stemmen wij zo goed mogelijk af op wat de school met dít team en déze populatie nodig heeft om als school door te ontwikkelen en verantwoord kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. In de groepen wordt het aanbod afgestemd op de sterke en zwakke punten van elke groep als geheel. Daarbinnen wordt eveneens rekening gehouden met de individuele behoeften van elke leerling afzonderlijk. Alvorens te kunnen afstemmen worden alle verkregen data nauwkeurig geanalyseerd. 

Opbrengstgericht
Het afstemmen van ons onderwijs op de onderwijsbehoeften van de school, groepen en leerlingen is voortdurend gericht op het verbeteren van de vorderingen van de leerlingen. Hiervoor stellen wij hoge doelen, analyseren wij systematisch onze toetsresultaten en volgen we nauwkeurig de vorderingen van de leerlingen. Tevens reflecteren wij regelmatig op de lessen en geven wij expliciet aandacht aan het geven van effectieve instructie. 

Preventie
Goed onderwijs is de krachtigste factor met betrekking tot zorgpreventie of anders gezegd het voorkomen van problemen. De professionaliteit van de leerkrachten is bij deze zorgpreventie van zeer groot belang. Effectieve instructie en klassenmanagement, een goed pedagogisch klimaat en positieve grondhouding zijn daarbij gevraagd. Een goed contact met de peuterspeelzaal speelt hierbij ook een grote rol, zodat de leerlingen gelijk bij aanvang van hun schoolloopbaan de juiste begeleiding krijgen. 

Samenwerking met externe partners
Om onze kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden bij hun ontwikkeling werkt onze school samen met externe partners:

– peuterspeelzaal Pimpeloentje
– buitenschoolse opvang Humanitas
– Onderwijsbegeleiding & Ontwikkeling Movare
– Zorgadviesteam
– Centrum voor Jeugd en Gezin
– Gemeente Brunssum, toegang Jeugd
– Bureau Jeugdzorg
– Bureau voortijdig schoolverlaten
– Schoolarts
– Wijkagent
– Virenze
– Adelante
– Gastenhof
– Nova Zorg
– Xonar
– Lionarons
– Ambulante begeleiding vanuit de REC’s.
– en overige

Samenwerking met ouders en leerlingen
Bij de begeleiding van leerlingen betrekken wij ouders zo goed mogelijk en vragen hen mee te denken in het proces. Ook vragen wij de leerlingen aan te geven wat hen kan helpen in hun ontwikkeling. Binnen dit proces proberen wij te zorgen voor een zo optimaal mogelijke afstemming tussen thuis en school. Deze afstemming is ons inziens een belangrijke factor in het wel/niet slagen van een begeleidingsplan. 

Schakelklassen

In dit schooljaar is het project “Schakelklas” van start gegaan op Meander. In dit jaar is samen met Onderwijsstichting Movare gesproken over de mogelijkheid, om naast de huidige zorg, ook extra zorg en uitdaging te bieden aan (een deel) van onze leerlingen. Dit betekent dat de leerlingen die meer begeleiding nodig hebben (volgens opgestelde criteria) op gezette tijden (tijdens schooltijd) in de Schakelklas kunnen komen en leerlingen die meer uitdaging nodig hebben ook kunnen profiteren van een extra aanbod in de Schakelklas.

Concreet gaat de werkwijze als volgt: Met ingang van dit nieuwe schooljaar krijgt onze school twee extra klassen. Deze klassen noemen wij Schakelklassen. Gedurende de lesweek kunnen kinderen (na uitgebreid overleg en met een plan) in de Schakelklas werken. Er is hiervoor door het bestuur apart geld toegevoegd aan de formatie van Meander om een extra leerkracht en twee onderwijsassistenten te kunnen aannemen. Er komt een schakelklas onderbouw en een schakelklas midden/bovenbouw, waarin de leerlingen zoveel mogelijk aanbod op hun niveau krijgen.

Juf Janine en onderwijsassistent Meester Bas draaien de schakelklas onderbouw en Juf Debby en onderwijsassistent Juf Michelle nemen de verantwoordelijkheid voor de midden / bovenbouw. Alle leerlingen blijven natuurlijk gekoppeld aan de eigen groep. De leerkracht van de schakelklas geeft extra uitleg of verrijking en zal zo goed mo-gelijk de ontwikkeling van de leerlingen volgen. De onderwijsassistent ondersteunt de leerlingen bij de verwerking van opdrachten.

Mocht uw kind ook in aanmerking komen om te schakelen, dan neemt de school eerst contact met u op om de precieze werkwijze aan u uit te leggen.
Wij hebben dit plan ontworpen om binnen het Passend Onderwijs nog betere zorg te kunnen realiseren en onze zorgreikwijdte verder te kunnen vergroten. Ook voor leerlingen die structureel meer uitdaging nodig hebben om aantrekkelijk onderwijs op maat te krijgen!