Meander-header-1024x220
Meander-header-1024x220
previous arrow
next arrow

Infoboekje

Voorwoord

Beste ouder(s), verzorger(s),

Bedankt dat u voor Meander heeft gekozen! We hopen dat u hier een fijne tijd zult hebben!

De basisschooltijd is een belangrijke tijd in de ontwikkeling van u zoon / dochter. Wij willen hierin een belangrijke rol vervullen en samen met u als ouder / verzorger intensief samenwerken om vanuit goede verstandhouding met elkaar de ontwikkeling van uw zoon / dochter optimaal vorm te geven.

Op basisschool Meander hebben wij een open cultuur en vinden we goede communicatie heel belangrijk, daar is dit welkomstboekje een voorbeeld van.

In dit welkomstboekje staat veel praktische informatie die voor u belangrijk zal zijn. Daarnaast geeft het inzicht in wat u van ons kunt verwachten en wat wij van u zullen verwachten.

Informatie over onze visie en hoe wij het onderwijs vormgeven, kunt u lezen in de schoolgids en op onze website, www.bsmeander.net

Mocht u na het lezen nog vragen hebben, bent u natuurlijk te allen tijde welkom bij de leerkracht of de directie. We helpen u graag verder!

Wij hopen u regelmatig persoonlijk te ontmoeten op Meander, een bruisende school in ontwikkeling waar wij trots op zijn!

Mede namens het team van basisschool Meander,
Martijn Somberg, directeur
Marina Schmits, locatieleider


Uw kind aanmelden

Voordat tot inschrijving wordt overgegaan, kunt u een kijkje op school nemen en een gesprek met de locatieleider aanvragen.
Tijdens dit bezoek ontvangt u een exemplaar van de
schoolgids, een inschrijfformulier en een ouderkalender. Deze zijn ook op de schoolwebsite te downloaden.


Communicatie

De communicatie met de ouders verloopt op verschillende manieren. We hebben een app (Parro), hierop komen de berichten vanuit de groep en de school.

Heeft u zich nog niet aangemeld voor Parro of bent u uw aanmeldgegevens kwijt, stuur dan een mailtje naar frank.vaartjes@movare.nl.

Het kan ook zijn dat er een mail wordt verstuurd aan de ouders van een groep of de hele school. Dit zal met name gebeuren bij langere teksten. Daarnaast wordt meerdere keren per schooljaar de nieuwsbrief ‘t Meandertje uitgegeven.


Ziek melden

Als uw zoon/dochter wegens ziekte niet naar school kan komen, verzoeken wij u dit voor half 9 aan school door te geven, dit om misverstanden te voorkomen. Een ziek- of afmelding kunt u telefonisch doorgeven: 045-5251183

Wat moet u melden:
Voornaam en achternaam, klas, reden afwezigheid en te verwachten duur van het ziek zijn.  Wij willen ook graag
weten om welke ziekte het gaat, dit in verband met
besmettingsgevaar.

De eerste ziekmelding dient u telefonisch te doen! Als er een weekend in de periode van ziek zijn zit, wordt u verzocht om na het weekend opnieuw ziek te melden.

Het is belangrijk om de school te laten weten, dat uw kind ziek is. Kinderen tussen de 5 en 18 jaar zijn verplicht om onderwijs te volgen. Als een kind niet op school is en daar is geen geldige reden voor, dan is dat ongeoorloofd verzuim.


Visie

Basisschool Meander staat voor passend onderwijs en een brede zorgreikwijdte waar mogelijk. We sluiten aan op de verschillende onderwijsbehoeften, zodat alle leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. Middels gedegen analyses op groeps- en leerlingniveau, maken wij het onderwijs zo veel mogelijk passend voor iedere individuele leerling. Met behulp van onze  (start) schakelvoorzieningen kunnen wij er voor zorgen dat leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften kunnen ontwikkelen, passend bij hun mogelijkheden én naar behoeften. Dit geldt ook voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben.

Wij geloven in de innerlijke kracht tot ontwikkeling en bieden jonge risicoleerlingen dan ook de kans om zich langer te ontwikkelen in onze startklas. Op deze wijze hebben wij (gedurende langere tijd) de mogelijkheid om te onderzoeken of ons reguliere aanbod passend is bij deze specifieke leerlingen.

Door onderwijs en zorg samen te brengen binnen onze school, verrijken wij onze expertise en verruimen we ons aanbod. We streven naar een duurzame onderwijssetting, waarin we vanuit het denken in kansen, hoge verwachtingen hebben.

Wij creëren een uitdagende en gestructureerde leeromgeving, waarin we kinderen uitdagen om eigen verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen ontwikkeling. Samenwerken, samen leren en samen spelen zijn hierin onze uitgangspunten. 

Ouders en school zijn nauw met elkaar verbonden. Samen werken we aan een optimale ontwikkeling van het kind.  Op basisschool Meander heerst een professionele werkcultuur. Onze teamleden hebben kennis van de inhoud, didactiek en pedagogisch handelen. We maken gebruik van elkaars expertise en kennis. We zijn ambitieus en continu in ontwikkeling.


Onderwijsstichting Movare

Onze school maakt deel uit van Onderwijsstichting Movare. Deze stichting telt 46 scholen.

Bestuursbureau
Movare onderwijsstichting
Jan de Witplein 10
6371 CD Landgraaf


Activiteiten voor de kinderen

Binnen onze school besteden wij veel aandacht aan gezamenlijke activiteiten. Aan de volgende activiteiten moet u denken:

 • Kinderboekenweek
  • Herfstactiviteit (herfstwandeling)
  • Sinterklaasfeest (met cadeautje)
  • Kerstviering (kerstbuffet)
  • Carnaval
  • Paasviering met eiertietschtoernooi
  • Lente-, zomeractiviteit
  • Museumbezoeken
  • Theaterbezoeken
  • Excursies, in samenwerking met CMWW/wijkteam
  • Koningsspelen/Sportdag
  • Schoolkamp groep 8
  • Schoolreis groepen 1 t/m 7
  • Musical groep 8
  • Meander-revue

Onze schooltijden

Groepen 1 tot en met 4 eindigen op vrijdag om 12.00 uur!
Groepen 5 tot en met 8 eindigen op vrijdag om 14.45 uur!

Maandag 08.30-12.00 uur 12.45-14.45 uur
Dinsdag 08.30-12.00 uur 12.45-14.45 uur
Woensdag 08.30-12.30 uur x
Donderdag 08.30-12.00 uur 12.45-14.45 uur
Vrijdag: groep 1 t/m 4 08.30-12.00 uur x
Vrijdag: groep 5 t/m 8 08.30-12.00 uur 12.45-14.45 uur

Op Meander kennen alle groepen een inlooptijd van 08.15 uur tot 08.25 uur.
Kinderen kunnen dan naar binnen komen om in alle rust plaats te nemen in de klas.

Om 08.30 uur  starten de lessen.


Vakanties en vrije dagen schooljaar 2022-2023

Herfstvakantie: 24 oktober 2022 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie: 26 december 2022 t/m 06 januari 2023
Carnavalsvakantie: 20 februari 2023 t/m 24 februari 2023
Tweede Paasdag Maandag 10 april 2023
Meivakantie: 24 april 2023 t/m 05 mei 2023
Bevrijdingsdag Vrijdag 5 mei 2023 (in meivakantie)
Hemelvaart: Donderdag 18 mei 2023
Tweede Pinksterdag Maandag 29 mei 2023
Zomervakantie: 17 juli 2023 t/m 26 augustus 2023
Extra vrije middagen  (alle leerlingen 12:00 vrij) Donderdag 22 december 2022
Donderdag 13 juli 2023 (i.v.m. de revue)
Vrije dagen: Vrijdag 23 december 2022
Vrijdag 19 mei 2023 (dag na Hemelvaart)
Vrijdag 14 juli 2023
Studiedagen:
alle leerlingen hele dag vrij!
Maandag 26 september 2022
Donderdag 10 november 2022
Maandag 6 maart en dinsdag 7 maart 2023
Vrijdag 26 mei 2023
Donderdag 15 juni 2023

Belangrijke adressen en telefoonnummers

GGD Oostelijk Zuid-Limburg
Het Overloon 2
6411 TE Heerlen
045-5732300Inspectie van het onderwijs
Inspectiekantoor Eindhoven
Postbus 530
5600 AM Eindhoven
040-2197000
Schoolarts
JGZ Brunssum
Prins Hendriklaan 376
6443 AE Brunssum
088-8805044Bestuursbureau
Movare onderwijsstichting
Jan de Witplein 10
6371 CD Landgraaf

Bij ziekte van leerkrachten

Het kan natuurlijk voorkomen dat door ziekte een ander persoon moet worden ingeschakeld. Onze school heeft een vaste vervanger. Mochten er meer leerkrachten door ziekte of andere omstandigheden afwezig zijn, dan worden de kinderen verdeeld over verschillende groepen. We doen al het mogelijke om de leerlingen niet naar huis te sturen. Mocht dit wel het geval zijn, dan krijgt u vooraf schriftelijk bericht en indien u niet voor opvang kunt zorgen, vangt de school uw kind op.


Intern begeleiders

Onze intern begeleiders heten Kristi Hanssen en Sandra Smeels. Hun takenpakket bestaat o.a. uit de volgende werkzaamheden:

 • Leerkrachten ondersteunen bij het vorm geven van het onderwijs in de klassen;
 • Leerkrachten organisatorisch ondersteunen met leerlingen die speciale aandacht nodig hebben;
 • De voortgang van groepen en individuele leerlingen bespreken in groepsbesprekingen met leerkrachten;
 • Gesprekken volgen en voeren met ouders, leerkrachten en extern betrokkenen, tijdens trajecten betreffende leerlingen die speciale ondersteuning nodig hebben;
 • Het coördineren van de schakelklassen en de startklas;
 • Observatie en onderzoek naar het leervermogen van kinderen;
 • Contacten onderhouden met het speciaal (basis)onderwijs;
 • Contacten onderhouden met externe instanties zoals GGD, Jeugdzorg, de gemeente, Xonar en Radar;
 • Nieuwe leerlingen indelen in de (kleuter)groepen.

Startklas en schakelklassen

Ook dit schooljaar wordt er op basisschool Meander gewerkt met schakelklassen.
Het schakelprincipe resulteert in mooie
resultaten! In onze schakelklassen kunnen leerlingen die meer begeleiding/ondersteuning en/of extra uitdaging nodig hebben (volgens opgestelde criteria) op gezette tijden (tijdens schooltijd) deelnemen aan de lessen in de schakelklassen.

Naast de schakelklassen is er ook een startklas, waarin kinderen maximaal één jaar de mogelijkheid krijgen zich langer te ontwikkelen. Op die manier krijgen wij de mogelijkheid om goed te kunnen bekijken of regulier onderwijs de beste plek voor de leerling is, of dat er doorverwezen zal worden naar S(B)O. De startklas wordt gedraaid door juf Claar en door onderwijsassistent Natascha en de pedagogisch professionals Bo en Myrthe.

De leerkrachten van de schakelklassen geven op gezette tijden extra instructie aan de leerlingen en de onderwijsassistenten zorgen voor de ondersteuning/verwerking.

Mocht uw kind in aanmerking komen voor één van de schakelklassen, dan neemt de school contact met u op om de precieze werkwijze en het bijbehorende begeleidingsplan aan u uit te leggen.


Leerlingenraad

De leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op onze school.
De leerlingenraad en de directie komen eens in de zes weken bij elkaar.
Er wordt gesproken over schoolzaken en over ideeën die leven bij onze kinderen.
Zo hebben de leerlingen een eigen stem binnen de schoolorganisatie. Door middel van verkiezingen worden er uit de groepen 5 t/m 8 vertegenwoordigers gekozen.


Methodes

Op onze school worden voor de invulling van de vakken (rekenen, taal, spelling, aardrijkskunde, geschiedenis en studievaardigheden) en voor de onderbouw methodes gebruikt.

Rekenen: Reken zeker
Reken zeker leert kinderen stap voor stap rekenen. In een les met nieuwe  stof komt altijd maar één nieuw onderwerp aan de orde. Bij ieder nieuw rekenprobleem hanteert Reken zeker maar één strategie. Zo is verwarring uitgesloten en is de concentratie voortdurend optimaal. Zodra de kinderen de basisvaardigheden beheersen, maken ze ook kennis met andere strategieën.

In Reken zeker is niet meer taal opgenomen dan nodig is. Zowel vlotte als minder vlotte rekenaars komen sneller verder met de eenduidige benadering van Reken zeker.

Taal: Taal op maat
De methode Taal op maat is thematisch van opzet. Taal op maat behandelt lesstof op basis van kennismaken, begrijpen en oefenen. Daarbij staan directe en verlengde instructie centraal. Lessen, toetsen, evaluatie en remediëring sluiten naadloos op elkaar aan. Met Taal op maat bereiken en onderhouden leerlingen hun taalvaardigheid op referentieniveau t/m 2F.

Bij de methode Taal op maat kunnen we gebruik maken van software op de digiborden en computers.

Spelling: Spelling op maat
De didactiek van Spelling op maat stelt de klank centraal. In eerste instantie luisteren leerlingen naar klanken en vertalen ze die naar tekens. Het uitgangspunt is dus auditief. In jaar 4 tot en met 8 wordt dit principe aangevuld met een aantal spellingsregels. Leerlingen leren dus met de methode regels toepassen en in veel mindere mate leren zij dicteewoorden uit hun hoofd.
Per categorie hanteert Spelling op maat een stappenplan om de woorden aan te leren.

Aardrijkskunde: Meander
Meander is bijzonder vanwege het prachtige beeldmateriaal, de spannende verhalen, de begrijpelijke teksten, het lesprogramma van maar 25 weken en de consequente stapsgewijze opbouw.
Maar Meander is vooral speciaal door de boeiende manier waarop het laat zien dat aardrijkskunde overal in ons dagelijks leven is. Meander leert kinderen écht om zich heen te kijken en daagt ze uit om de betekenis en samenhang van alledaagse dingen te zien.

Natuur en techniek: Naut
Alles is bijzonder aan Naut. De spannende verhalen, de begrijpelijke teksten, de schitterende beeldondersteuning, het lesprogramma van maar 25 weken en de consequente stapsgewijze opbouw. Naut is een lesmethode natuur en techniek voor groep 3 t/m 8 in het basisonderwijs. Naut verwondert en maakt van gewone dingen iets speciaals. Het laat kinderen de wereld om hen heen zien, ervaren en onderzoeken.

Geschiedenis: Brandaan
Geschiedenis ontstaat elke dag opnieuw. Ook jij maakt vandaag geschiedenis! Dat is wat de lesmethode Brandaan kinderen wil laten zien. Maar Brandaan maakt kinderen ook nieuwsgierig: hoe zou het zijn als je er vroeger bij was geweest? Brandaan legt een duidelijk verband tussen verleden en heden, zodat geschiedenis voor kinderen betekenis krijgt. Maar Brandaan is ook bijzonder vanwege de spannende verhalen, de begrijpelijke teksten, de schitterende beeldondersteuning, het lesprogramma van maar 25 weken en de consequente stapsgewijze opbouw.

Studievaardigheden: Blits
Studievaardigheden worden voor kinderen steeds belangrijker. Informatie is overal te vinden, zeker op internet. Maar hoe zoek je gericht? En waar vind je de juiste informatie en hoe verwerk je die? Met Blits leren kinderen het lezen, begrijpen en verwerken van allerlei informatiebronnen, via de vier onderdelen van studievaardigheden.

Onderbouwd
Onderbouwd verbindt leren en spelen door met ontwikkelingsmateriaal gericht te werken aan leerdoelen.

Onderbouwd is een complete kleutermethode. Het denken en werken vanuit leerdoelen is de basis. Als leerkracht wil je het leerproces bevorderen. Stel doelen – ook in groep 1 en 2 – en stem hierop het leeraanbod zorgvuldig af. Het doelbewust inzetten van uitdagend ontwikkelingsmateriaal is daarbij belangrijk. Sluit met de juiste ontwikkelingsmaterialen aan op de behoefte van jonge kinderen. Zo halen ze al handelend hun doelen. Met Onderbouwd is het mogelijk om een compleet en beredeneerd leeraanbod te maken. Naast het doelbewust inzetten van ontwikkelingsmateriaal wordt er gewerkt met routines, thema’s en spel in verschillende hoeken. Het is een kleutermethode waarbij spelend leren voorop staat. Altijd met een helder en duidelijk doel.


Medezeggenschapsraad

In een organisatie als basisschool Meander worden veel keuzes en afwegingen gemaakt met betrekking tot het onderwijs en de inzet van de middelen. Om invloed uit te kunnen oefenen op deze keuzes bestaat de  medezeggenschapsraad (MR).

De MR bestaat uit zowel ouders en leerkrachten. De (gehele) MR vergadert 6x per jaar (ongeveer een keer per twee maanden) over het beleid op school.

We bespreken onder meer het beleid op het gebied van:
• de onderwijskwaliteit;
• de (onderwijskundige) visie;
• de financiën;
• de algemene ontwikkeling van de school.

De MR bestaat uit tenminste 3 stemgerechtigde ouders en 3 leerkrachten. De directie heeft een adviserende rol in de raad. Wie er momenteel in de medezeggenschapsraad zit kunt u terug vinden op: www.bsmeander.net.

Indien nodig zullen er formele MR-verkiezingen plaatsvinden aan het begin van het schooljaar. Een oproep hiervoor kunt u te zijner tijd terugvinden op Parro en op de website.

De vergaderingen zijn openbaar, dus alle ouders zijn van harte welkom om mee te praten en te denken.

Wilt u als ouder meebeslissen en meedenken over het onderwijs dat uw kind krijgt op onze school? Iets op de agenda zetten van de MR of meer informatie over een bepaald onderwerp? Mail dan naar: frank.vaartjes@movare.nl.


Ouderavonden

Er wordt jaarlijks een aantal avonden georganiseerd om ouders te informeren. Aan het begin van het schooljaar wordt u tijdens een kennismakingsavond geïnformeerd over het programma en de gang van zaken in de nieuwe groep van uw kind. U kunt dan nader kennismaken met de (nieuwe) leerkracht. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het lokaal van de groep. Van ieder kind wordt een vertegenwoordiging verwacht.


Oudervereniging

Iedere ouder is automatisch lid van de oudervereniging. U kunt meewerken in commissies, die buitenschoolse activiteiten voor de leerlingen organiseren. Zonder uw hulp zijn deze festiviteiten, zoals de herfstwandeling, het kerstdiner, het lentefeest, de revue enzovoorts niet te realiseren.

De oudervereniging is een orgaan dat de belangen van het kind, maar ook van de ouders/verzorgers behartigt. Inspraak is verder mogelijk via de medezeggenschapsraad. De oudervereniging bestaat uit een groep enthousiaste ouders die in samenwerking met het team in werkgroepjes de buitenschoolse en extra activiteiten plannen, uitvoeren en voor een belangrijk deel betalen. De extra activiteiten in een schooljaar kosten uiteraard geld. Om deze te kunnen bekostigen wordt door de oudervereniging van de ouders /verzorgers een financiële bijdrage gevraagd. Deze bijdrage wordt onder andere gebruikt voor Sinterklaas, kerst, schoolreis/schoolkamp de revue en alle andere activiteiten en feesten.


Ouderbijdrage

Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage  € 50,- per leerling. In dit bedrag zit een deel overblijfgeld, het schoolreisje, andere activiteiten en de aanschaf van extra materialen wordt ervan betaald.

Graag vragen wij u vriendelijk om dit bedrag voor 01 november over te maken op rekeningnummer: NL96INGB0005394596 t.n.v. oudervereniging BS Meander. Vergeet de naam en de groep van uw kind(eren) niet te vermelden. Contant betalen mag ook. U kunt iedere ochtend terecht op onze administratie.


Stichting Leergeld

Ouders of verzorgers in Beekdaelen, Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Simpelveld of Voerendaal die niet voldoende geld hebben hun kind(eren) aan schoolse of vrijetijdsactiviteiten te laten deelnemen, mogen op de steun rekenen van Stichting Leergeld.
Via deze link kunt  u een aanvraag indienen:
https://leergeldparkstad.nl/aanvragen/


Privacy

Onderwijsstichting MOVARE vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met de privacy van onze leerlingen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming, die sinds 25 mei 2018 van kracht is, vormt het uitgangspunt van ons privacy beleid.

MOVARE beschikt over een privacy-reglement verwerking leerlinggegevens.

Welke gegevens worden verwerkt?
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van de leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders/verzorgers (zoals bij de inschrijving op de school). Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel van de school gegevens over de leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig is voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). Dataminimalisatie is hierbij het uitgangspunt.

Digitale leermiddelen en privacy
Tijdens de lessen maken wij gebruik van een aantal digitale leermaterialen. Hiervoor is een beperkte set met persoonsgegevens nodig om bijvoorbeeld een leerling te kunnen identificeren als deze inlogt. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven, zodat misbruik van die informatie door de leverancier wordt voorkomen. Met alle softwareleveranciers die persoonsgegevens voor ons verwerken, zijn of worden verwerkersovereenkomsten afgesloten. In die overeenkomst beschrijft de leverancier onder andere welke gegevens zij verwerken, met welk doel, op welke manier, wie er toegang heeft en welke beveiligingsmaatregelen zij getroffen hebben om verlies of misbruik van data te voorkomen.

Rechten van ouders/verzorgers / betrokkene
Ouders/verzorgers hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet kloppen, moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mag u vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Beeldmateriaal
Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school of in de nieuwsbrief, vragen wij vooraf uw toestemming. Ouders/verzorgers mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om een eerder gegeven toestemming in te trekken. Als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan en wegen wij per keer af of het verstandig is een foto te plaatsen.


Overblijven (tussenschoolse opvang)

De pauzetijden zijn opgesplitst voor groep 1 t/m 4 en 5 t/m 8. De leerlingen hebben nu alle ruimte om fijn en prettig te kunnen spelen. De eetpauze is in de eigen klas, met de eigen leerkracht. Rust, duidelijkheid en controle op wel/niet eten zijn gewaarborgd.

Een gezonde lunch is noodzakelijk voor uw kind: ook in de middaguren wordt van uw kind aandacht, concentratie en werklust gevraagd. Het toezicht tijdens het buitenspel gebeurt door vaste krachten.


Voor- en naschoolse opvang

Voor uw kind wordt opvang aangeboden door

Human Kind,
Postbus 591, 6400 AN Heerlen
Dr. Jaegerstraat 35, 6417 CJ Heerlen
045-5711254

in BMV Bronsheim De Insel 23, 6442 AJ Brunssum.

Voor nadere info en voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met de aanbieder.


Klachtenregeling

Met de klachtenregeling wordt een zorgvuldige behandeling van klachten beoogd, waarmee het belang van de betrokkenen wordt gediend, maar ook het belang van de school (een veilig schoolklimaat).

Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en schoolleiding op een juiste wijze worden afgehandeld. Indien dat echter, gelet op de aard van de klacht, niet mogelijk is of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op deze klachtenregeling.

U kunt de klachtenregeling downloaden via de website www.movare.nl. Klik in het menu op kind en ouders en vervolgens op vertrouwenspersonen/klachtenregeling.

Schoolcontactpersoon
Indien u een klacht heeft, kunt u dit melden bij onze schoolcontactpersoon: Kristi Hanssen.


Basisschoolartikelen
Het onderwijs is in Nederland gratis. De schoolartikelen worden aan het begin van het schooljaar verstrekt. Ook krijgen de leerlingen van groep 3 een stabilo pen. Bij verlies of stukgaan, kan voor € 12,50 via de school een nieuwe pen worden gekocht.
De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 dienen te zorgen voor een 23-rings ringband met tabbladen en papier, een koptelefoon voor gebruik aan de pc. Ook een eenvoudig rekenmachientje behoort tot de uitrusting.


Eerste Heilige Communie en Heilig Vormsel

In groep 4 wordt de ouders/verzorgers de gelegenheid geboden hun kind mee te laten doen aan de voorbereiding van de Eerste Communie. De zusters van het klooster “Sterre der Zee” aan de Dorpsstraat 149 te Brunssum nemen de voorbereidingen en de Eerste Heilige Communie over. De deken zal in deze viering voorgaan.
Het Heilig Vormsel wordt toegediend in de kerk van de St.-Gregoriusparochie aan de Dorpsstraat. De datum wordt t.z.t. bekend gemaakt.


Schoolfotograaf

Eén keer in het jaar komt de fotograaf langs om de kinderen te fotograferen. De fotograaf komt aan het begin van het schooljaar. De kinderen zullen apart gefotografeerd worden, op uw verzoek met broertjes of zusjes en er zal een gezamenlijke klassenfoto gemaakt worden. U dient hiervoor toestemming te geven middels een apart formulier in het kader van de geldende AVG WET. Nadere informatie volgt in de nieuwsbrief.


Leerplicht en verlofregelingen

Een kind woonachtig in ons land is leerplichtig vanaf de dag dat het vijf jaar wordt tot en met 17 jaar. Dit betekent dat het kind wettelijk verplicht is naar school te gaan.
Een en ander heeft tot gevolg dat de directeur het verzuim van de leerlingen moet bijhouden en rapporteren aan de leerplichtambtenaar van de gemeente en jaarlijks op 1 oktober aan de inspecteur van het basisonderwijs. Het nemen van vakantie buiten de gewone vakanties om, is slechts in een zeer beperkt aantal gevallen mogelijk en het moet schriftelijk gebeuren. Ook gelden strikte regels voor het opnemen van een halve of een hele dag. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de directeur van onze school.

Bij ziekte is het van belang dat u de afwezigheid van uw kind zo spoedig mogelijk
telefonisch, schriftelijk of mondeling doorgeeft.

Ziekmeldingen
Voor ziekmeldingen hebben we een telefoonnummer en wel 045-5251183.
Zie pagina 4 voor meer informatie.

Geoorloofd verzuim:
Er is een goede reden waarom de leerling niet naar school gaat. Denk hierbij aan ziekte, artsenbezoek. Geoorloofd verzuim moet indien mogelijk vooraf, maar in ieder geval op het moment dat het zich voordoet bij de leerkracht of directeur worden gemeld.

Ongeoorloofd verzuim:
Er is geen reden waarom de leerling niet naar school gaat. Dit verzuim is in principe strafbaar. De directeur is bij wet verplicht dit verzuim door te geven aan bureau VSV (vroegtijdig schoolverlaten). Voor de ouders/verzorgers geldt in dit geval dat er een rechtszaak wordt aangespannen. Dit soort rechtszaken mondt praktisch uit in een veroordeling tot een boete die flink kan oplopen.

Tevens kunnen zich tijdens het schooljaar situaties voordoen die het noodzakelijk of wenselijk maken dat de leerling gedurende enkele uren tot enkele dagen of weken geen onderwijs volgt. De meest voorkomende reden is ziekte. Daarnaast kunnen zich andere situaties voordoen die een dergelijke vrijstelling wenselijk maken. In deze gevallen spreekt de wetgever van vrijstelling tot geregeld schoolbezoek vanwege gewichtige omstandigheden. Hierbij moet gedacht worden aan overlijden, ernstige ziekte, en huwelijk van naaste familie. Het verzoek tot vrijstelling moet schriftelijk plaatsvinden.


Verkeersexamen

Ieder schooljaar zullen de kinderen van groep 7 het verkeersexamen afleggen. Dit examen bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

Het praktijkgedeelte zal buiten de school plaatsvinden en zal ondersteund worden door de schooladoptieagent.

Het theoriegedeelte zal veelal in april plaatsvinden. Dit examen wordt afgelegd in het klaslokaal.


Gevonden voorwerpen

Om te voorkomen dat spullen zoekraken, is het handig deze van een naamsticker of label te voorzien. Als uw kind iets mist, raadpleegt u dan zo snel mogelijk de leerkracht van uw kind of vraag het even op de administratie. De voorwerpen die wij op school gevonden hebben,
leggen wij in een grote bak die bij de ingang van de midden- en bovenbouw, in de nabijheid van de lift, te vinden is.


Waardevolle voorwerpen (kleding, telefoons, sieraden, speelgoed)

Kinderen  moeten zich kunnen bewegen, binnen en buiten. Daarbij gebeurt   het wel eens dat hun kleding kapot gaat of vuil wordt. Dat is   meestal niet met opzet en leerkrachten letten er  ook zoveel mogelijk op. Echter, ongelukjes zijn   niet altijd te voorkomen.

Daarom vragen wij u dringend uw kind geen dure  kleding  te  laten dragen.  Het  dragen van dure  sieraden  wordt   zeer  afgeraden.  Wie   dat   toch   doet,   doet dat   op eigen risico.

Speelgoed  van thuis hoort   in   principe niet   op school. Tenzij het   met   de   leerkracht   afgesproken is.  Wie  wel speelgoed meeneemt, duur of niet, doet dat op eigen risico. Dit geldt ook voor andere (dure) voorwerpen die op eigen initiatief worden meegenomen.

Mobiele telefoons staan uit binnen school, tenzij hiervoor expliciet toestemming voor is gegeven door de leerkracht of directie. Telefoons die toch aan zijn, zullen worden ingenomen en kunnen door de ouders worden opgehaald op een door de leerkracht te bepalen moment.


Leerlingen brengen en ophalen

Met de auto
Voor  de veiligheid rond de school  willen  we het  aantal  auto’s beperken. Wij  verzoeken   u  dan ook de  kinderen zoveel  mogelijk  lopend  of per  fiets  naar school te  brengen.  Als u  toch  met de auto  komt,  parkeer dan alleen op die  plekken waar het  is  toegestaan.

Ook willen wij u er nadrukkelijk op wijzen dat er voor ons schoolgebouw een parkeerverbod geldt.

Ingang school
Met enige regelmaat constateren wij dat ouders via de hoofdingang de school binnenkomen. Dit is niet volgens afspraak. Wij vragen u vriendelijk om ingang via het schoolplein (achterzijde gebouw) te gebruiken. De poort wordt om 08.15 uur geopend en om 08.45 uur gesloten. Als u uw kind(eren) komt ophalen wordt de poort 5 minuten voor het einde van de lestijd opengemaakt zodat u op het schoolplein kunt wachten op uw kind(eren). Dank voor uw medewerking!

In de klas
De ouders van kinderen uit de groepen 1, 2 en de startklas mogen de kinderen bij de buitendeur van het lokaal afzetten. Het kind gaat vervolgens zelfstandig naar binnen.
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 komen zelfstandig naar binnen.

Voor het einde van de dag wordt de schoolpoort geopend, zodat u uw kind op het schoolplein kan ophalen. Daarnaast kunt u altijd via Parro/mail contact opnemen met de leerkracht van uw kind.

Tot slot willen wij u er op attenderen dat er zowel op het schoolplein als binnen het gehele gebouw een hondenverbod geldt.


Bestel bij bol.com via onze website!

Als u via de bol.com advertentiue op onze website iets bestelt, verdient ook onze school hier iets aan! Uiteraard komt dit geld geheel ten goede aan de kinderen! 


Gezonde School

Basisschool Meander is in het bezit van het Vignet Gezonde School. Wij besteden onze tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. Wij werken planmatig en structureel aan gezondheid en een gezonde leefstijl van onze leerlingen.

Het vignet Gezonde School
Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Omdat wij de themacertificaten ‘Bewegen en sport’ en ‘Welbevinden’ hebben behaald, mag onze school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.


VVE thuis (Voor en Vroegschoolse Educatie thuis)

Via het programma VVE thuis (Voor en Vroegschoolse Educatie thuis) dat inspeelt op de gehele ontwikkeling van kleuters met speciale aandacht voor de taal en denkontwikkeling willen wij jullie meenemen in enkele thema’s die wij behandelen in de groepen.

Er zal bij enkele thema’s een bijeenkomst gepland worden waarin wij ongeveer 1 1/2 uur de bijbehorende materialen bekijken en bespreken om zo er voor te zorgen dat jullie er samen met je kind mee aan de slag kunnen. Iedereen is van harte welkom!


BHV (bedrijfshulpverlening)

Al onze medewerkers zijn in het bezit van het certificaat bedrijfshulpverlener.
Twee disciplines vormen de pijlers van de bedrijfshulpverlening. Deze twee disciplines worden gevormd door de eerste hulp en de brandtechnische aspecten.

Onze medewerkers zijn getraind in:
– Eerste hulp bij ongevallen/levensreddende  handelingen
– Gebruik AED (defibrillator)
– Communicatie/het melden van incidenten
– Beperken en bestrijden van een beginnende brand
– Ontruiming


Kwink

Als ouder wilt u graag weten wat uw kind op school doet. Ook als het gaat om alles wat uw kind leert op het gebied van sociale en emotionele vaardigheden. De meeste scholen hebben daar een methode voor. Kwink is zo’n methode. Kwink is volledig online lesmateriaal en bedoeld voor de hele school. Met behulp van Kwink leert uw kind belangrijke lessen voor het leven. Het oefent hiermee zijn sociaal-emotionele vaardigheden. Daarvoor is een veilige groep van belang. Een groep waarin kinderen zichzelf kunnen zijn en waarin verstorend gedrag als pesten niet voorkomt.


JOGG (jongeren op gezond gewicht)

JOGG (jongeren op gezond gewicht) streeft erna om de stijgende trend van het percentage kinderen van 2-13 jaar met overgewicht en obesitas in Brunssum om te zetten in een stabilisering.

Kinderen met overgewicht zitten vaak niet lekker in hun vel. Ze zijn minder fit dan hun leeftijdsgenoten, worden vaker gepest en krijgen later vaak te maken met fysieke problemen. Maar wat kunnen die kinderen daaraan doen? Helemaal niets.

Geen enkele partij kan overgewicht en obesitas in zijn eentje oplossen. Daarom zijn JOGG-professionals echte regisseurs. Samen vormen wij een duurzaam netwerk dat zich uit in sterke landelijke en lokale samenwerkingen.


Schoolfruit

Ongeveer vijf maanden per schooljaar krijgen onze kinderen op school gratis drie stuks groente en fruit per week. Wij doen namelijk mee aan EU-Schoolfruit! Ook zijn er lessen over fruit, groente en gezonde voeding. Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk!