Stakingsactie leerkrachten op 5 oktober 2017

Datum:    12 september 2017
Kenmerk: CvB/PO-1718011
Betreft:    stakingsactie leerkrachten 5-10-2017

Beste ouders / verzorgers,

Via de media heeft u waarschijnlijk al vernomen dat leerkrachten in het basisonderwijs op 5 oktober a.s. gaan staken. Onderwijsstichting MOVARE ondersteunt deze staking, samen met de andere schoolbesturen van Zuid-Limburg. Onderwijsstichting MOVARE vindt ook dat leerkrachten in het basisonderwijs recht hebben op hetzelfde salaris als leerkrachten in het voortgezet onderwijs.

Door de lage salarissen in het basisonderwijs is het voor jonge mensen minder attractief te kiezen voor een baan in het basisonderwijs. Ondanks het feit dat de instroom in de Pabo weer licht lijkt te groeien, is die instroom absoluut onvoldoende om in de toekomst voldoende gekwalificeerde leerkrachten aan te trekken.

Op termijn komt daarmee de onderwijskwaliteit die uw kind geboden krijgt onder druk te staan.

Wat betekent de dag staking?

  • Alle scholen van Onderwijsstichting MOVARE gaan dicht, zowel de reguliere basisscholen als de SO/SBO-scholen.
  • De school is deze dag dicht voor álle kinderen. Er worden geen uitzonderingen gemaakt. U kunt uw kind(eren) deze dag dus niet naar school brengen.
  • Leerkrachten komen naar school om deze dag in te vullen met schooltijd. Hoe ze deze tijd invullen, is aan de school zelf. Leerkrachten kunnen er ook voor kiezen om naar Den Haag te reizen om daar de staking te ondersteunen. Onze leerkrachten vangen op deze dag geen kinderen op.
  • De Onderwijsinspectie controleert of er aan de minimale onderwijstijden is voldaan. Deze dag staking zal niet tot problemen leiden.

We hopen uiteraard dat de staking het juiste doel bereikt: meer salaris voor onze leerkrachten!

Mocht u vragen hebben over de staking, dan kunt u terecht bij ondergetekende.

Namens het team van basisschool Meander
en mede namens het College van Bestuur
van Onderwijsstichting MOVARE,

Martijn Somberg
directeur

Basisschool Meander wint onderwijsprijs!!!

Basisschool Meander heeft vrijdagavond tijdens het personeelsfeest van onderwijsstichting Movare in de Rodahal in Kerkrade de Movare Onderwijsprijs in de wacht gesleept. 

Alle 47 scholen van de onderwijsstichting hebben bijna een jaar geleden de opdracht gekregen een motivatie te schrijven en daarin aan te tonen waarin de school zich onderscheidt.

De kop van de motivatie van basisschool Meander luidde “Het roer om”. In augustus 2015 is de school, onder leiding van een nieuwe directeur en intern begeleider, een nieuwe koers ingeslagen: met succes! Naast een bijna volledig nieuw team heeft de school in de afgelopen twee jaar ingezet op een duurzame schoolontwikkeling waarin resultaten, leerlingzorg en kwaliteit in het team centraal stonden. Het is gelukt om de afgelopen twee jaar stevige resultaten neer te zetten en zo de kinderen optimaal te begeleiden in hun ontwikkeling. 

Directeur Martijn Somberg: “Het is de school, het team en de kinderen zo gegund. In het verleden had de school vaak last van een negatief imago. Het is goed om te zien dat de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar aantonen dat ouders veelal tevreden zijn en kinderen werkelijk op een hoger niveau kunnen komen als je de juiste dingen doet.” 

Natuurlijk erkent Somberg dat het imagoprobleem niet van de een op de andere dag is opgelost en dat dit tijd kost: “Het is nog steeds merkbaar dat sommige mensen  al een oordeel over de school hebben zonder dat ze op de hoogte zijn van de huidige situatie. Gelukkig ervaart Somberg steeds meer dat ook ouders buiten de wijk een positievere kijk op de school krijgen. Hoe geweldig en motiverend is het dan dat onze school nu deze prijs in ontvangst mag nemen.“

Basisschool Meander zet de komende jaren in op verdere ontwikkeling om passend onderwijs gestalte te geven. Zo wil de school de zorgbreedte verder verruimen door onder andere de samenwerking te zoeken met het SBO. Daarnaast start de school een pilot met meer- en hoogbegaafde kinderen zodat het onderwijs in de totale breedte aansluit bij de behoefte van leerlingen en dat de kwaliteit van onderwijs zich handhaaft op hoog niveau. 

Heel veel voordeel met LOI Kidzz !!!

Blind en foutloos typen is een belangrijke vaardigheid voor kinderen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die deze vaardigheid beheersen, betere schoolresultaten behalen.

Typeles valt buiten het lesprogramma. We bieden u de mogelijkheid om de typecursus van LOI Kidzz te bestellen met tijdelijk een korting van € 30,-. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om voor slechts € 19,90 een tablet bij te bestellen.

De typecursus van LOI Kidzz is de best gewaardeerde typecursus van Nederland. De typecursus is speciaal ontwikkeld voor kinderen om in vijf maanden snel, blind en met tien vingers te leren typen. Naast de reguliere typecursus is er ook een dyslexievariant beschikbaar voor dezelfde prijs.

Klik hier voor meer informatie en aanmelden

Jantje Beton Loterij

Basisschool Meander komt ook dit jaar in actie voor buitenspelen. We verkopen loten tijdens de Jantje Beton Loterij van woensdag 13 september t/m woensdag 27 september. De opbrengst komt ten goede aan buitenspeelprojecten van Jantje Beton, maar we mogen de helft ook besteden aan ons eigen schoolplein of buitenactiviteiten!

Want wist je dat 1 op de 5 kinderen niet of slechts één keer per week vrij buitenspeelt? En dat 80% van de kinderen onvoldoende beweegt? Daarom ondersteunt Jantje Beton scholen om geld op te halen tijdens de Loterij voor buitenspelen tijdens en na schooltijd.

Iedereen die een Jantje Beton lot koopt, stimuleert buitenspelen tijdens en na schooltijd. Buitenspelen geeft energie en het levert ook nog eens een positieve bijdrage aan het concentratievermogen en de leerprestaties. Jantje Beton zet kinderen daarom graag spelenderwijs in beweging. Het schoolplein biedt kinderen goede mogelijkheden om tijdens en na schooltijd actief te zijn en hun batterij op te laden. Het schoolplein staat zelfs in de top 3 van favoriete plaatsen om te spelen. Een belangrijke (speel)plek dus!

Heb je nog vragen over de Jantje Beton Loterij? Kijk op www.jantjebeton.nl/loterij.
Je vindt daar ook de antwoorden op de meest gestelde vragen over deze actie.

Emma (groep 4b) wint wedstrijd “gekke leesmomenten”

De groepen 3a en 3b hebben voor de zomervakantie een leesbingo mee naar huis gekregen om het lezen in de zomervakantie te stimuleren. De kinderen kregen de opdracht om op allerlei verschillende manieren en plaatsen te lezen. Zoals in je pyjama, in het zwembad, met een snoepje in je mond. De kinderen die een volle bingokaart hebben ingeleverd bij juf Nadine of juf Lèneke , hebben deze week een kleinigheidje mogen grabbelen in de grabbelton.

Er was echter ook nog een extra cadeautje voor de leerling die naast de volle bingokaart ook nog eens een leuke foto had gemaakt van een van deze gekke “leesmomenten”.
De winnaar van deze meest leuke, grappige, gekke foto was: Emma uit groep 4b Proficiat meid!!!!!

Actie “Op voeten & Fietsen“ weer van start gegaan

Zoals jullie misschien wel weten wordt er op Meander twee keer per jaar de actie “Op voeten en Fietsen” gehouden. Deze actie is bedoeld om de leerlingen zo veel mogelijk met de fiets of te voet naar school te laten komen. We doen dit om de leerlingen meer te laten bewegen maar ook om de leerlingen in aanraking te laten komen met het dagelijkse verkeer op weg van en naar school. 

Immers leer je alleen hoe je je moet gedragen in het verkeer door het ook zelf te doen in de praktijk!

Juist bij de start van het nieuwe schooljaar wanneer er na 6 weken weer veel kinderen te voet of met de fiets deelnemen aan het verkeer moeten automobilisten, voetgangers en fietsers weer extra alert  zijn!

Een mooie bijkomstigheid is dat als er minder kinderen met de auto worden gebracht, het daardoor niet meer zo druk is rondom de school. Dit leidt weer tot een meer verkeersveilige situatie aangezien deze soms te wensen over laat. Zeker op de momenten dat de school uit is om 14.45 uur.

De actie zal maandag 11 september van start gaan en zal 4 weken duren.

De groepen met het beste resultaat en gemiddeld per groep het hoogst aantal stickers zal natuurlijk weer een passende beloning krijgen.

We hopen wederom op jullie medewerking en enthousiasme!

Werkgroep Verkeer Meander

Welkom allemaal!

Het schooljaar 2017 – 2018 is begonnen! Een nieuw jaar in een volgende groep met (vaak) een nieuwe leerkracht. Wij hopen dat u allen terugkijkt op een fijne, ontspannen zomervakantie.

In deze eerste nieuwsbrief willen wij u informeren, zodat u volledig op de hoogte bent van alle actuele zaken op Meander!

Welkom nieuwe collega’s:
Vanaf dit schooljaar komt een nieuwe collega het Meanderteam versterken: Juf Nadine is leerkracht van groep 4B.
Daarnaast hebben Juf Wendy en Juf Sue een vast contract gekregen en werken voortaan in vast dienstverband in plaats van een vervanging!

Leerlingen brengen en ophalen:
U heeft in de groepen 1 en 2 iedere dag de mogelijkheid om uw zoon / dochter tot in de klas te brengen. Ook in deze eerste week kunt u in groep 3 en 4 gerust even meelopen! Graag willen wij u er op wijzen dat om 08.15 uur na het eerste signaal de poort opengaat. U kunt dan tot 08.25 uur in alle rust uw zoon / dochter brengen. Om 08.25 uur gaat de tweede bel. Wij verzoeken u vriendelijk om de school dan te verlaten zodat wij om 08.30 uur ook echt kunnen starten met de les.
Mocht u de leerkracht iets mededelen, schrijf het dan even op een briefje en laat uw zoon / dochter dit bij de leerkracht inleveren. U kunt ook na schooltijd gerust even binnenlopen!
Tot slot willen wij u er op attenderen dat er zowel op het schoolplein als binnen het gehele gebouw een hondenverbod geldt.

Ook willen wij u er nadrukkelijk op wijzen dat er voor ons schoolgebouw een parkeerverbod geldt. Wij vragen uw medewerking om, indien u uw kind(eren) met de auto naar school brengt en/of ophaalt de auto op een daarvoor bestemde plek parkeert! Dit komt de veiligheid van alle mensen ten goede!

Schoolkalender:
U ontvangt deze week een schoolkalender met daarop alle relevante informatie m.b.t. activiteiten in dit schooljaar. Lees deze kalender goed door zodat u op de hoogte bent wanneer uw zoon / dochter een dag vrij heeft of wanneer er een activiteit staat ingepland.

Hieronder alvast een opsomming van een aantal studiedagen. De leerlingen zijn deze dag / middag vrij:

– Maandag 25 september 2017, (gehele dag vrij).
– Maandag 06 november 2017, (gehele dag vrij).
– Donderdag 21 december 2017, (12.00 uur iedereen vrij i.v.m. Kerstbuffet in de avond)
– Vrijdag 22 december 2017, alle leerlingen om 12.00 uur vrij.
– Maandag 26 februari 2018, (gehele dag vrij).
– Donderdag 08 maart 2018, (gehele dag vrij).
– Vrijdag 01 juni 2018, (gehele dag vrij).
– Vrijdag 06 juli 2018, (opruimdag, leerlingen gehele dag vrij)

Ouderbijdrage:
Onze school kent een actieve ouderraad die veel activiteiten voor onze leerlingen organiseert. Zij kunnen dit echter alleen realiseren als ALLE ouders deelnemen aan de ouderbijdrage.

Voor dit schooljaar is de ouderbijdrage € 50,- per leerling. In dit bedrag zit ook een deel overblijfgeld en het schoolreisje wordt ervan betaald. Graag vragen wij u vriendelijk om dit bedrag voor 01 november over te maken op rekeningnummer: NL96INGB0005394596 t.n.v. oudervereniging BS MeanderVergeet de naam en de groep van uw kind(eren) niet te vermelden. Contant betalen mag ook. U kunt iedere ochtend terecht op onze administratie.

Het kan voorkomen dat u het bedrag niet ineens kunt missen. Een betalingsregeling is zeker mogelijk. Neem gerust contact op met de directie! Mocht u dit bedrag niet kunnen betalen, kunt u bij Stichting Leergeld een aanvraag indienen. Dit moet u doen vóór 01 oktober 2017! Voor alle duidelijkheid willen wij aangeven dat het uw eigen verantwoordelijkheid is om dit te doen. Wij kunnen u desgewenst wel ondersteunen bij de aanvraag! Onze administratief medewerker Frank Vaartjes helpt u graag met deze aanvraag. Aarzel niet en mail! frank.vaartjes@movare.nl

Dank voor uw medewerking!!

Schoolfotograaf:
Op maandag 18 september is schoolfotograaf Jurgen Mols aanwezig op school. Hij maakt portretfoto’s en groepsfoto’s. Noteer deze datum alvast in uw agenda! De school regelt zelf dat broertjes en zusjes op de foto komen! U hoeft dus niet meer voor schooltijd in de rij te wachten!

Aanvraag buitengewoon verlof:
Af en toe bereiken ons verzoeken vanuit ouders om buitengewoon verlof aan te vragen voor hun zoon / dochter. Nadrukkelijk willen wij u erop wijzen dat de school alleen in urgente gevallen hiervoor toestemming geeft. Volgens de Wet van de Leerplicht zijn leerlingen vanaf het vijfde levensjaar leerplichtig. De directie legt bij ieder verzoek verantwoording af bij de leerplichtambtenaar en de onderwijsinspectie. Deze instanties bepalen in samenspraak met de schooldirectie of een verlofaanvraag wordt goedgekeurd. Bij onrechtmatig verlof zal de schooldirectie dit bij bovengenoemde instanties melden. Aan u het vriendelijke verzoek om rekening te houden met bovenstaande regelgeving en hier zorgvuldig mee om te gaan.

Tot slot wensen wij u allen een heel goed, gezond en gezellig schooljaar. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, kunt u te allen tijde bij ons terecht zodat wij u (zover als mogelijk) goed kunnen helpen.

Algemene informatieavond:
Op maandag 11 september 2017 vindt onze jaarlijkse informatieavond plaats. U bent uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Voor de groepen 1 t/m 4 van 18.00-19.00 uur en voor de groepen 5 t/m 8 van 19.00-20.00 uur. De infoavond vindt plaats in het klaslokaal van uw kind(eren).

Laten wij er samen een mooi en positief schooljaar van maken!

Met vriendelijke groet namens het team van BS Meander:

Martijn Somberg
directeur